Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is een last, waarmede een onroerende zaak – het dienende erf – ten behoeve van een andere onroerende zaak – het heersende erf – is bezwaard. Vaak betreft het een recht van overpad. Maar het kan ook een gebouw of een raam betreffen.

Erfdienstbaarheden kunnen alleen ontstaan door vestiging (in een akte bij de notaris) of door verjaring.

In een akte wordt nauwkeurig beschreven wat de erfdienstbaarheid inhoudt.

Een erfdienstbaarheid moet op de minst bezwarende wijze worden uitgeoefend.

De rechter kan een erfdienstbaarheid op vordering wijzigen of opheffen.

Terug naar Burenrecht en andere rechtsgebieden